Telefon:
63 220 20 20

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Polis Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie, ul. Pogodna 19, 62-510 Konin; dane kontaktowe i korespondencyjne: Centrum Polis Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 75, 62-510 Konin, tel. 63 220 20 20, fax. 63 220 20 21, email: sekretariat@centrumpolis.pl
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych (w zakresie działalności administratora)
 • podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi wyrażona przez Pana/Panią* zgoda
 • Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj. partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym (w szczególności towarzystwom ubezpieczeniowym), firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom obsługującym korespondencję
 • administrator w ramach przetwarzania danych, może przechowywać kopie Pana/Pani umów zawartych za jego pośrednictwem
 • administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony
 • okres, przez który dane osobowe mogą być przechowywane: do czasu odwołania zgody
 • przysługuje Panu/Pani prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do przenoszenia danych
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można poprzez:  oświadczenie woli złożone w siedzibie lub placówce podległej Centrum Polis
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym; nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych osobowych; nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż w takim przypadku nie będą do Pana/Pani kierowane informacje marketingowe oraz nie będzie możliwe wykonanie czynności związanych z wykonaniem usług świadczonych w ramach działalności Centrum Polis

Oferty wielu Towarzystw   +   szybkie porównywanie ofert   =   Centrum Polis