Reklamacje i skargi rozpatrywane przez Agenta Ubezpieczeniowego

Poniższa procedura dotyczy przyjmowania i rozpatrywania reklamacji i skarg klientów w związku z prowadzoną przez Centrum Polis Sp. z o.o. działalnością w charakterze Agenta Ubezpieczeniowego.

Obejmuje jednak tylko te reklamacje i skargi, które nie dotyczą udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, gdyż w takich przypadkach zastosowanie mają procedury poszczególnych zakładów ubezpieczeń.

Procedura obsługi reklamacji/skargi przez Agenta Ubezpieczeniowego

 1. Miejsce składania reklamacji

  Reklamacja/skarga może być złożona w biurze Agenta Ubezpieczeniowego działającego pod multiagencją Centrum Polis Sp. z o. o,. zajmującego się obsługą Klienta.

   
 2. Formy składania reklamacji
  Klient może złożyć reklamację/skargę w następujących formach:
  1. pisemnie:
   • osobiście w biurze Agenta Ubezpieczeniowego zajmującego się obsługą Klienta;
   • przesyłką pocztową lub listem poleconym wysłanym na adres siedziby multiagencji pod którą Agent Ubezpieczeniowy wykonuje działalność agencyjną: Centrum Polis Sp. z o.o., Pogodna 19, 62-510 Konin lub na adres biura Agenta Ubezpieczeniowego;
  2. ustnie:
   • telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez:
    • Agenta Ubezpieczeniowego obsługującego Klienta;
    • multiagencję Centrum Polis Sp. z o.o.; nr telefonu 63 220 20 20;
   • osobiście w biurze Agenta Ubezpieczeniowego zajmującego się obsługą Klienta;
  3. pocztą elektroniczną na adres wskazany przez:
   • Agenta Ubezpieczeniowego obsługującego Klienta;
   • multiagencję Centrum Polis Sp. z o.o.; adres e-mail: sekretariat@centrumpolis.pl.
     
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji
  1. odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia poprawnego złożenia reklamacji;
  2. w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji w terminie o którym mowa w punkcie 3a, Agent Ubezpieczeniowy przekaże Klientowi informację w której:
   • wyjaśni przyczynę opóźnienia;
   • wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
   • określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia poprawnego złożenia reklamacji.
     
 4. Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

  Odpowiedź na reklamację wniesioną przez Klienta zostanie udzielona w formie pisemnej, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, wysłana przesyłką pocztową lub listem poleconym na adres wskazany przez Klienta.

  Odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że Klient posiada adres e-mail.

 

Przy składaniu rekolamacji można skorzystać z gotowego formularza, który dostępny jest do pobrania w formacie pliku PDF. Pobierz

Oferty wielu Towarzystw   +   szybkie porównywanie ofert   =   Centrum Polis